wherever you are, we will be there...

 

Travel insurance

Join in us

Contact


Trụ sở ch�nh tại th�nh phố Hồ Ch� Minh, B.H ASSIST hoạt �ộng chuy�n biệt trong lĩnh vực hỗ trợ bảo hiểm với dịch vụ hỗ trợ kh�ch dụ lịch n�ớc ngo�i c� hợp �ồng bảo hiểm du lịch khi du lịch tại Việt Nam. Ch�ng t�i c� một hệ thống c�c �ối t�c l� c�c bệnh viện quốc tế, t� nh�n uy t�n tại Việt Nam v� khu vực nh�: bệnh viện Việt Ph�p tại H� Nội, bệnh viện Th�i Bình D��ng tại Hội An, bệnh viện quốc gia Huế, bệnh viện Ph�p Việt v� bệnh viện Chợ Rẫy tại th�nh phố Hồ Ch� Minh, bệnh viện Bumrungrad v� Satimivej tại Bangkok (Thailand)�.  

Ngo�i ra, ch�ng t�i còn c� hệ thống c�c �ối t�c l� c�c c�ng ty du lịch, c�ng ty luật, c�c b�c sỹ �ể c� thể hỗ trợ cho kh�ch h�ng 24/24 khi quý kh�ch gặp những kh� kh�n về bệnh tật, tai nạn v� những vấn �ề kh�c xảy ra ngo�i ý muốn khi �i du lịch.

Ch�ng t�i c� một �ội ngũ hỗ trợ kiến thức, kinh nghiệm v� kỹ n�ng �ể c� thể hỗ trợ cho kh�ch h�ng trong thời gian ngắn nhất ngay từ cuộc gọi �ầu ti�n.
Ch�ng t�i cam kết hỗ trợ kh�ch h�ng với sự chuy�n nghiệp, chi ph� hợp vớt tất cả sự cố gắng nhằm mang lại cho kh�ch h�ng sự an t�m, thảnh th�i khi �i c�ng t�c, du lịch tại Việt Nam hoặc tại n�ớc ngo�i.

Sự h�i lòng của kh�ch h�ng l� sự th�nh c�ng của ch�ng t�i. 

 

�iện thoại 24/24: (08) 62578151- Email: info@bhassist.com

Copy right B.H ASSIST�2011. All rights reserved