wherever you are, we will be there...

Join in us 

Home

Travel insurance

Contact

 

         Ch�ng t�i mong muốn v� hoan ngh�nh sự hợp t�c của c�c b�c sỹ tại c�c tỉnh, th�nh phố tại Việt Nam v� trong khu vực; c�c đối t�c cung cấp c�c dịch vụ li�n quan về du lịch tại Việt Nam để c�ng ch�ng t�i hỗ trợ kh�ch h�ng những dịch vụ tốt nhất

Vui l�ng gửi th�ng tin cho ch�ng t�i qua địa chỉ email: info@bhassist.com. Ch�ng t�i sẽ li�n hệ lại trong thời gian nhanh nhất.  

 

 

Tel 24/24: (84-8) 62578151 - Email: info@bhassist.com

Copy right B.H ASSIST�2011. All rights reserved