wherever you are, we will be there...

Travel insurance   

Join in us

Contact


Hiện nay, bảo hiểm du lịch l� một sản phẩm thực sự mới mẻ v� xa lạ với c�c du kh�ch ng�ời Việt, mặc d� n� kh�ng xa lạ v� gần nh� bắt buộc với c�c du kh�ch quốc tế khi �i du lịch.  

Với sản phẩm bảo hiểm du lịch quốc tế m� c�c c�ng ty bảo hiểm tại Việt Nam �ang triển khai, tất cả mọi kh�ch h�ng hiện �ang sinh sống, l�m việc v� c� tr� tại Việt Nam (kh�ng ph�n biệt l� ng�ời Việt Nam hay ng�ời n�ớc ngo�i), sẽ ��ợc cung cấp c�c dịch vụ hỗ trợ v� bảo hiểm cho ng�ời �i du lịch trong suốt cuộc h�nh trình trong phạm vi to�n thế giới

Hãy mua bảo hiểm!� l� th�ng �iệp m� c�c nh� bảo hiểm muốn truyền tới du kh�ch bởi chỉ c� chứng kiến những sự việc kh�ng may xảy ra hoặc những kh� kh�n hay gặp phải khi �i ra n�ớc ngo�i, nhiều ng�ời mới thấy ��ợc hết sự cần thiết của việc tham gia bảo hiểm khi �i c�ng t�c hoặc du lịch n�ớc ngo�i

Bảo hiểm du lịch quốc tế bao gồm nhiều dịch vụ hỗ trợ nh�: hỗ trợ chi ph� y tế, bảo gồm �iều trị ngoại tr�, dụng cụ y tế cần thiết cho việc �iều trị, �iều trị ngoại tr�, chi ph� li�n quan �ến phẫu thuật (nếu c�). Hỗ trợ cấp cứu bao gồm vận chuyển y tế cấp cứu, hồi h��ng, bảo lãnh viện ph�, chi ph� th�m th�n khi kh�ng may ng�ời ��ợc bảo hiểm phải �iều trị nội tr�, giải quyết bồi th�ờng t�i sản, h�nh c� nh�n khi bị mất m�t, h� hỏng hoặc h�nh bị trả chậm, tr�ờng hợp bị mất giấy tờ th�ng h�nh, trì hoãn hay huỷ bỏ chuyến �i do yếu tố kh�ch quan cũng ��ợc bảo hiểm. 


B�n cạnh �� ng�ời ��ợc bảo hiểm ��ợc hỗ trợ c�c th�ng tin cần thiết trong qu� trình du lịch tr�n to�n thế giới. Ngo�i ra ng�ời ��ợc bảo hiểm còn ��ợc h�ởng rất nhiều quyền lợi kh�c trong ��n bảo hiểm... 

những do tr�n ch�ng t�i khuy�n kh�ch h�ng n�n lựa chọn  cho mình một sản phẩm bảo hiểm du lịch khi �i c�ng t�c, du lịchn�ớc ngo�i �ể phòng ngừa những tr�ờng hợp rủi ro v�ợt qu� khả n�ng t�i ch�nh v� sự thảnh th�i, an t�m cho ng�ời th�n

Contact us: 08 - 62578151 info@bhassist.com

 

 

Tel 24/24: (84-8) 62578151 - Email: info@bhassist.com

Copy right B.H ASSIST�2011. All rights reserved